Skip to content

Initiatie

Initiatie – Stap naar Volwassenheid
Initiatie – Stap naar Volwassenheid

For English see below.

If we don’t initiate our boys, they will burn down the village to feel the heat.
African saying

Wat denk je nodig te hebben om een man te worden? Word je een man als je 18 geworden bent? Of 16? Of als je eerste zaad heeft gevloeid of je je eerste bier hebt gedronken? Zeer waarschijnlijk niet. Man zijn moet je als jongen leren. Dat was vroeger al zo bij de oude volkeren en is nu nog steeds zo. De initiatie die wij organiseren kan die eerste en belangrijke stap naar volwassen mannelijkheid zijn.

Ook al zitten wij mannen niet meer op paarden, hoeft er niet meer te worden gejaagd en hoeven we niet meer voor ons leven en dat van de stam te vechten, ook nu geldt dat een man worden iets van je vereist. Want voor die redenen moesten jongemannen bij de oude volkeren bewijzen dat ze een man waren om voor voedsel en voor de veiligheid van de ouderen, vrouwen en kinderen te zorgen. Daar moest je geen jongens voor hebben die bang zouden weglopen bij het zien van de eerste vijand. Als je denkt dat we in andere tijden leven waarin dit niet meer nodig is, dan vergis je je. Ook nu zijn eigenschappen als moed, uithoudingsvermogen, kracht en scherpte nodig om succesvol te zijn. Maar laten we voorop stellen dat het in de eerste plaats niet gaat om succesvol zijn, maar om een man te kunnen zijn. Dat is nu eenmaal het lichaam waarin je bent geboren. En dat bepaalt dus ook de houding die je in je (volwassen) leven inneemt.

Deze dag, in het bijzijn van je (eventueel) vader en andere mannen, ga je niet meer vergeten. Deze dag zet je voor de rest van je leven en punt achter je kindertijd. En de rest van je leven zul je kunnen putten uit de kracht die je tijdens deze dag in jezelf bent tegengekomen. En dit is geen loze praat. Zo is het. Wat je deze dag gaat doen is hout hakken en vuur maken. Maar je gaat vooral bewijzen dat je tegen een stootje kunt. Je vergeet dat je ooit een iPhone nodig had om je op je gemak te voelen. Je vergeet je computer en al de spelletjes die erop staan. Als je met de mannen rondom het vuur staat ga je begrijpen, zonder dat je er woorden voor nodig hebt, waarvoor je bent gekomen. Daarbij is het belangrijk te ontdekken dat je er niet alleen voor staat. Dat je een plek wordt aangeboden tussen mannen. Dat je mannen kunt vetrouwen. Dat je daar je plek mag innemen, in plaats dat je die zelf moet bevechten of dat je het alleen moet uitzoeken hoe het in die ‘grote’ wereld werkt.

Loslaten van je moeder

In de initiatieceremonie gaat het naast het samenzijn met de mannen ook om het loslaten van je moeder. Dat is soms een lastige stap voor zowel je moeder als voor jou. Het is een onlosmakelijk onderdeel van jou initiatie en je man-zijn. Dit betekent dat na de initiatie je moeder ook weer vrouw is en niet alleen moeder. En dat is voor beiden een belangrijk verschil. Je neemt als zoon afscheid van haar omhullende bescherming. Je kunt in je eigen kracht gaan staan. De reden om je los te maken van je moeder is dat je een sterke band met je moeder hebt, een die vaak sterker is dan die met je vader. Maar om te weten te komen wat een man is, moet je, zoals je misschien begrijpt, bij mannen zijn en niet bij je moeder, hoe belangrijk zij ook is voor je.

Het gebruik van \’loslaten\’ of \’afscheid nemen\’  roept vaak de vraag op waarom dat moet. Het is natuurlijk geen echt afscheid nemen. Het is afscheid nemen van de sterke verbinding die is ontstaan vanwege de negen maanden zwangerschap en je op alle niveaus met je moeder verbonden was. Om die verbinding gaat het, want die is er op energetisch niveau nog steeds. 

Volwassenheid

Een van de redenen om deze initiaties te organiseren is het grote belang ervan. Het gaat bij een initiatie om bewustwording van wie je bent als man en welke eisen er worden gesteld aan volwassenheid. Het blijkt namelijk dat sommige mannen nooit dit stadium van volwassenheid bereiken en altijd min of meer jongens blijven. Dat heeft dus met die belangrijke stap naar volwassenheid te maken, maar ook met het losmaken van de moederband. Dat losmaken zal moeten gebeuren omdat je als jongen negen maanden verbonden bent geweest met je moeder en dat die diepe emotionele band, om naar je mannelijkheid te kunnen gaan, moet worden losgemaakt. Meisjes hebben dit net zo met vaders (en moeders) uit te werken, maar is het anders omdat er bij vaders geen sprake is geweest van negen maanden verbinding op alle niveaus. Dat het voor meisjes anders is komt ook omdat meisjes bij de eerste menstruatie op een natuurlijke manier vrouw worden. Voor meisjes is een ceremonie dan ook belangrijk, omdat er andere fase in haar leven aanbreekt. Ze is vrouw geworden. 

Als jongens zich niet hebben losgemaakt van hun moeder blijven ze vaak ‘hangen’ aan hun moeder en blijven kind. En moeders willen soms hun zonen niet loslaten. Jongens hebben hun vader nodig en zullen van hem en andere mannen moeten leren wat man zijn betekent.

In de initiatieceremonie die wij organiseren speelt het mannelijke en het vrouwelijke een belangrijke rol, omdat het gaat om de integratie van deze twee krachten in jezelf. De moeders zijn bij een initiatie aanwezig om hun zoon te ondersteunen bij hun stap naar volwassenheid en om ze daadwerkelijk los te laten. De vaders zijn erbij om hun zoon te verwelkomen als man met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden. Het gaat om leren omgaan met fysieke en mentale kracht, met seksualiteit, mededogendheid en open kunnen zijn. Leren vanuit je hart en je kracht te leven.

Bijdrage

De bijdrage voor moeder, vader en zoon bedraagt, inclusief voorbereiding,  €395. Voor andere deelnemers bedraagt deelname €95. Neem voor meer informatie contact op via: info@joskester.com of 06-54765566

 
English
If we don’t initiate our boys, they will burn down the village to feel the heat.
African saying

What do you need to become a man? Will you become a man when you turn 18? Or 16? Or if your first seed has flowed or you drink your first beer? Probably not. As a boy you have to learn to be a man. That used to be the case in the old days and it still is today. The initiation we organize can be that first, important step towards mature masculinity.

Even though we no longer live with horses, we no longer need to hunt and we no longer have to fight for our lives and those of the tribe, there are still things we have to do to become a man. In the old days young men had to prove that they could supply food and safety for their elders, women and children. Boys had to learn not to run away in fear of their first enemy. If you think so much has changed since then and that modern life is about different things, then you are mistaken. You still need qualities like courage, endurance, strength and cunning to be successful. But whether you are successful or not, a boy must first become a man. The body into which you were born is a main influence on your position in (adult) life.

You will not forget this day. You will be in the presence of your father, your friends and other men. This day marks the end of your childhood. The power that you find in yourself will be there for the rest of your life. This is not idle talk. This day is about what is real. About how to stand your ground. You will start by chopping wood and making a fire. You will forget the need for a mobile phone to feel comfortable. You will forget your computer with all the games. Standing with the men around the fire you will understand, without needing words, where you came from and that you are not alone. That there is a place for you amongst men. You are granted your place without having to fight for it or first figure out how things work in the \’grown-up\’ world.

Letting your mother go

During the initiation ceremony, while being together with the men, you will be letting go of your mother. This is often not an easy step for both your mother as well as you. Letting go is an inseparable part of your initiation and your manhood. After the initiation your mother, she who gave birth to you, is now also a woman. That is a big difference for you both. You will have left her wing, saying goodbye to her enveloping protection. From now on you will stand in your own strength. For that you have to let go of your mother. Your bond with her can be very strong, often stronger than the one with your father. To find out what it means to be a man you must, as you might understand, be with men and not with your mother, however important she may remain for you.

Maturity

Initiations are not for fun but very important. They are about becoming aware of who you are as a man and what is expected of you during adulthood. In our modern world many men never reach true maturity and more or less remain boys. We now often lack a clear understanding of adulthood and remain tied to our mothers. Before your birth, for nine months you and your mother were connected at every level. This gave you a tight emotional bond that must be loosened, in order for you to develop your masculinity. Similarly a girl has to let go of her father, but with the first man in her life there is no nine month connection at all levels. Nature helps girls become women by their first menstruation. Around that special time there used to be initiation ceremonies for girls too in the old days. Now boys need to learn from their fathers and other men what manhood means. If boys are not detached from their mothers they will depend on them their whole lives and never become true men. It is often equally hard for mothers to let go of their sons.

In our initiation ceremony male and female both play important roles, both forces must be integrated within you. The mother (or mother figure) is present at an initiation to support her son in his step towards adulthood and to actually let him go. The father (or father figure) is there to welcome his son as a man with all the related responsibilities. The first step towards becoming a man is about learning how to deal with physical and mental strength, sexuality, compassion and vulnerability. Learn from your heart how to live in your strength.

The contribution for mother, father and son is all together €395. For other participants it\’s €95 pp.
For more information send an email to: info@joskester.com