Coaching

You find an English text below.

De sjamaan en het hart

Groeien is veranderen. Dat is een natuurlijk gegeven. Dat kun je niet stoppen. Hoe je dat ook probeert, groei zal een uitweg vinden. De roep vanuit je hart om stappen te zetten in je leven zal blijven en uiteindelijk geef je eraan toe of je bergt het op in een diepe lade. Maar net zoals je bomen niet kunt vragen te stoppen met groeien en rivieren niet kunt vragen terug te stromen, zo zal je jouw hoefte te groeien en je te ontwikkelen uiteindelijk ook niet kunnen stoppen.

En als je die drempel alleen niet over durft is er de sjamanistische weg om:

Je met beide voeten stevig op aarde te zetten.
Voorbij je twijfel.
Voorbij de verwarring.
Voorbij je angst.
Je doelen na te streven.
Vertrouwen vinden in jezelf.
Helderheid te krijgen over jezelf en je pad.

Mijn sjamanisme is de weg van het hart. Met eenvoudige simpele dingen je hart openen. Dat je echt kunt voelen hoe dat voelt.

Iedereen komt op een kruispunt in zijn/haar leven. En altijd is het een zaak van het hart. Dat wat je wilt. En je komt er niet uit. Maar je wilt naar je echte zijn. Naar echt verbinding durven maken met anderen, je geliefde, je familie en vrienden.

Informatie

Neem voor meer informatie of een intake/kennismaking gesprek, contact met mij op via e-mail: info@joskester.com of telefoon: 06-54765566. De kosten voor een sessie bedragen €95 p/u. Heb je een laag inkomen of je bent student, krijg je korting. Vraag mij er naar. Vanwege Corona en je liever direct contact wilt vermijden, bied ik ook sessies aan via Zoom, Messenger of Whatsapp.

Er is een traject. Zeven sessies. Of een. Of twee. Wat je maar nodig hebt.

De eerste sessie begint met twijfel, verwarring en vragen. Waar ben ik naar op zoek? Wie ben ik? Wat wil ik? Waar wil ik heen?
We beginnen met deze vragen. We zullen voornamelijk buiten werken in de duinen, waar ik dichtbij woon. Tijdens de wandeling zal ik je vragen om drie of vier objecten op te rapen waar je aandacht op valt. Deze objecten zullen iets over je vertellen.

De tweede sessie is je twijfels en verwarring en je vragen te accepteren, zonder ze te veroordelen of oplossingen te zoeken. Het is een eerste stap naar je ware aard.
Met deze stap zullen we praten over alles wat belangrijk voor je is op dit moment. Wat zijn je knelpunten, waar krijg je stress van, wat is moeilijk in je leven? Er is een steen. Een steenorakel wat je bij antwoorden kan brengen.

Je ware aard is vaak verborgen, niet alleen onder alledaagse dingen, maar een deel ervan ligt ook verborgen in het verleden. Als je de dagelijkse dingen kunt vergeten en een stap terug in de tijd zet, kun je helderheid krijgen over waar je vandaan komt.
Ken je je familie, je voorouders? Ze zijn belangrijk voor wie je bent. We zullen naar de duinen gaan en ik zal je naar je voorouders brengen. We zijn ze meestal vergeten. Maar ze hebben belangrijke informatie voor je, omdat je hun genen draagt en hun emoties. Je bent ook door hen gevormd.

Tijdens deze sessie wil ik je naar ware aard brengen. Het daadwerkelijk vormgeven van wat je wilt in je leven kan hier beginnen.
Uiteindelijk willen we allemaal erkenning en gezien worden door de ander. Wie dat ook is. Maar wat laat je de ander van jezelf zien? Kun je open zijn? Kun je naar anderen luisteren? Durf je voor je belangen uit te komen? Kortom durf je te zijn wie je bent? Buiten – weer of geen weer – zal ik je uitdagen jezelf te laten zien.

Het is de vijfde sessie. Als je iets van je echtheid hebt gezien, wie je echt bent onder alle overtuigingen, als je door krijgt hoe je geest werkt en hoe gewoontepatronen zijn ontstaan, kun je ze herkennen en ‘leren’ hoe je ze kunt vermijden.
Dit is het moeilijkste deel door niet terug te vallen in oude gewoonten, die je nu hopelijk erkent en herkent. Het betekent oefenen en nog eens oefenen. Hier krijg je geen opdrachten voor. Dat is niet nodig, omdat het leven zelf situaties creëert waarin je kunt oefenen. Je hoeft ze alleen maar te herkennen en te begrijpen dat het leven zelf je steeds uitdaagt het beste van jezelf te leven, in plaats iets of iemand anders de schuld te geven dat het leven lastig kan zijn. Als alles goed gaat, zie je nu de oude patronen in jezelf en kun je ze veranderen. Tot slot, zie een mogelijkheid niet als een probleem, maar zie een probleem als een nieuwe kans.

Als je tot hier bent gekomen is het mogelijk om op een ontspannen manier de teugels in handen te nemen en je zelf de koers uitzet van je levenspad. Je hebt je gewoontepatronen leren kennen. Je kunt er nu bewust mee omgaan, in plaats dat ze onbewust je leven beïnvloeden.
Hier zal ik je met muziek en zang in een soort van trance brengen. Je kunt de stilte ervaren, je dagelijkse bewustzijn overstijgen en een reis naar jezelf maken.

De laatste sessie. We eindigen hier de coaching. Misschien gaan we wandelen, misschien zitten we in mijn werkkamer. Er is een conclusie. Hopelijk meer duidelijkheid. Meer zelfbewustzijn, meer liefde voor jezelf.

Na deze zeven stappen ben je nog niet klaar met wat je hebt ondernomen. Het hierboven beschreven proces duurt een groot deel van je leven. Deze stappen zijn daarom richtingen en dienen als inspiratie om die stappen in je leven te zetten die je steeds dichter brengen naar ‘je ware aard en identiteit’. Hoe je in verbinding kunt zijn met jezelf en anderen.

Lees ook – over mij – hoe ik als mens en sjamaan in het leven sta. 


English

Growing is changing. That is natural. You can’t stop that. No matter how hard you try, growth will find a way out. The call from your heart to take steps in your life will stay and eventually you give in to it or you put it away in a deep drawer. But just as you cannot ask trees to stop growing and rivers ask to flow back, so you will ultimately not be able to stop your need to grow and develop.

And if you do not dare to cross that threshold, there is the shamanic way to:

Put you firmly on earth with both feet.
Beyond your doubt.
Beyond the confusion.
Beyond your fear.
Pursue your goals.
Find confidence in yourself.
Get clarity about yourself and your path.

My shamanism is the way of the heart. To open your heart with simple things. So you can feel how that really feels.

Everyone comes to a crossroads in his / her life. And it is always a matter of the heart. What you want. And you can’t get it. But you want to be your real self. To really dare to connect with others, your loved one, your family and friends.

For more information or an intake, please contact me via e-mail: info@joskester.com or telephone: 06-54765566.

Contribution for a session is €95 p/h. Because of Covid Skype or Zoom sessions are also possible. There is a discount for low income and students.

The Shaman and the heart

There is a path. Seven sessions. Or one. Or two. Whatever you need.

The first session begins with doubt, confusion, and questions. What am I looking for? Who am I? What am I looking for? Where do I want to go?We’ll start with these questions. We will mainly work outside in the dunes, where I live nearby. During the walk, I will ask you to pick up three objects that catch your attention. These objects will tell something about you.

The second session is to accept your doubts and confusion and your questions, without judging them or looking for solutions. It is the first step to your true nature.
With this step we will talk about everything that is important to you right now. What are your bottlenecks, what is stressing you, what is difficult in your life? There’s a stone. A stone oracle that can bring you answers.

Your true nature is often hidden, not only under everyday things, but part of it is also hidden in the past. If you can forget everyday things and take a step back in time, you can get clarity about where you come from.
Do you know your family, your ancestors? They are important to who you are. We’ll go to the dunes and I’ll bring you in contact with your ancestors. Most of the time we’ve forgotten them. But they have important information for you because you carry their genes and their emotions. You’re also shaped by them.

In this session, I want to take you to your true nature. The actual shaping of what you want in your life can begin here.
In the end we all want recognition and to be seen by the other. Whoever that is. But what do you show the other of yourself? Can you be open? Can you listen to others? Do you dare to stand up for your interests? In short, do you dare to be who you are? Outside – weather or no weather – I will challenge you to show yourself.

It is the fifth session. When you have seen parts of your authentic self, who you really are under all the beliefs you have, when you understand how your mind works and how habitual patterns have arisen, you can recognize them and ‘learn’ how to avoid them.
This is the hardest part of not falling back into old habits, which I hope you now acknowledge and recognize. It means practicing and practicing again. You don’t get any assignments for this. This is not necessary, because life itself creates situations in which you can practice. All you have to do is recognize them and understand that life itself always challenges you to live the best of yourself, instead of blaming something or someone else that life can be difficult. If all goes well, you can now see the old patterns in yourself and change them. Finally, don’t see a possibility as a problem, but see a problem as a new opportunity.

When you have come to this point, it is possible to take the reins in a relaxed way and set the course of your life’s path. You have learned your habitual patterns. You can now deal with them consciously, instead of unconsciously let them influence your life.
Here I will bring you into a kind of trance with music and singing. You can experience silence, transcend your daily consciousness and make a journey to yourself.

The last session. We end the coaching here. Maybe we’ll go for a walk, maybe we’ll sit in my office. There’s a conclusion. Hopefully more clarity. More self-awareness, more love for yourself.

After these seven steps, you haven’t finished what you’ve experienced. The process described above will take a large part of your life. These steps are therefore directions and serve as an inspiration to take those steps in your life that bring you ever closer to ‘your true nature and identity’. How you can be in connection with yourself and others.

Read also – about me