Skip to content

Coaching

You find an English text below.

De sjamaan en het hart

Groeien is veranderen. Dat is een natuurlijk gegeven. Dat kun je niet stoppen. Hoe je dat ook probeert, groei zal een uitweg vinden. De roep vanuit je ziel en hart om stappen te zetten in je leven zal blijven en uiteindelijk geef je eraan toe of je bergt het op in een diepe la. Maar net zoals je bomen niet kunt vragen te stoppen met groeien en rivieren niet kunt vragen terug te stromen, zo zal je jouw behoefte te groeien en je te ontwikkelen uiteindelijk ook niet kunnen stoppen. Maar laten we voorop stellen dat groei nagenoeg altijd gebeurt tijdens of na een crisis. En dat kan door van alles worden veroorzaakt. Een crisis geeft aan dat er iets in je leven niet stroomt zoals het zou moeten; vrij en ongedwongen.

Er is een sjamanistische weg om:

Je met beide voeten stevig op aarde te zetten.
Voorbij je twijfel.
Voorbij de verwarring.
Voorbij je angst en pijn.
Je doelen nastreven/bereiken.
Vertrouwen in jezelf terugvinden.
Helderheid krijgen over jezelf en je pad.

Mijn sjamanisme is de weg van het hart. Dat betekent open, eerlijk en hartelijk kunnen en durven zijn. Met eenvoudige sjamanistische middelen kun je weer in contact komen met je hart, wie je in essentie bent. Het is uit je hoofd. Dat hoofd heb je nodig om auto te rijden, een straat over te steken, je geldzaken te regelen enzovoort.

Iedereen komt op een dag op een kruispunt in zijn/haar leven. En zoals gezegd, zeer waarschijnlijk omdat je in een crisis terecht bent gekomen. Vaak gaat het erom uit een herhalend patroon te stappen. Ik stel je daar vragen over, ga naar dieper liggende oorzaken, wijs je voorzichtig op je verdediging, die er al waarschijnlijk zit sinds je jeugd en breng je daarmee hopelijk dichter bij je authentieke zelf. Dat te doorvoelen en dat willen zijn, wil ik je laten ervaren door sjamanistische technieken, waar ik sinds 1996 via studie en indiaanse medicijnmannen en -vrouwen kennis mee heb gemaakt en in praktijk gebracht.

Informatie

Als dit je aanspreekt neem dan voor meer informatie, of een intake/kennismaking gesprek, contact met mij op via e-mail: info@joskester.com of telefoon: 06-54765566.
In verband met alle gestegen prijzen hanteer ik een variabel tarief wat bij je inkomen past. Dat tarief is €75, €85 of €95 p/u. En als dit ook teveel is, neem dan contact op. Ik ben er om je te helpen en zaken helder te krijgen, niet om er rijk te worden. Ik bied ook sessies aan via Zoom, Messenger of Whatsapp.

Er is ook een langer traject. Zeven sessies (hetzelfde variabele tarief)

Het is een traject waarbij je met veel sjamanistische wijsheid en ceremonies in aanraking komt. Veel sessies zullen buiten in de natuur zijn.

De eerste sessie begint met twijfel, verwarring en vragen. Waar ben ik naar op zoek? Wie ben ik? Wat wil ik? Waar wil ik heen?
Dit zal een kennismakingsgesprek zijn waarin we vaststellen wat je wilt en wat er in de weg staat om er te komen. 

De tweede sessie is je twijfels en verwarring en je vragen te accepteren, zonder ze te veroordelen of oplossingen te zoeken.
Met deze stap zullen we in de natuur praten over alles wat belangrijk voor je is op dit moment. Wat zijn je knelpunten, waar krijg je stress van, wat is moeilijk in je leven? Er is een steen. Een steenorakel (of met voorwerpen uit de natuur) die je al bij antwoorden kan brengen.

Je ware aard is vaak verborgen, niet alleen onder alledaagse dingen, maar een deel ervan ligt ook verborgen in het verleden. Als je de dagelijkse dingen kunt vergeten en een stap terug in de tijd zet, kun je helderheid krijgen over waar je vandaan komt.
Ken je je familie, je voorouders? Ze zijn belangrijk voor wie je bent. We gaan opnieuw naar de duinen en ga je contact maken met je voorouders. In het Westen zijn we ze meestal vergeten. Maar ze hebben belangrijke informatie voor je, omdat je in je genen alles draagt wat zij niet hebben kunnen leven en wat je vaak onbewust herhaalt. Als je op ‘Epigenetica’ zoekt ontdek je dat dit ook wetenschappelijk is bewezen. 

Tijdens de volgende deze sessie wil ik je naar ware aard brengen. Het kan een begin zijn van wat je daadwerkelijk wilt in je leven.
Uiteindelijk willen we allemaal erkenning en gezien worden door de ander. Wie dat ook is. Maar wat laat je de ander van jezelf zien? Kun je open zijn? Kun je naar anderen luisteren? Durf je voor je belangen uit te komen? Kortom durf je te zijn wie je bent? Buiten – weer of geen weer – kijk je niet naar buiten maar naar binnen. Dit ga je in het medicijnwiel doen.

 Het is de vijfde sessie. Als je iets van je echtheid hebt gezien, wie je echt bent onder alle (oude) overtuigingen, als je door krijgt hoe je geest werkt en hoe gewoontepatronen zijn ontstaan, kun je ze herkennen en ‘leren’ hoe je ze kunt vermijden.
Dit is het moeilijkste deel door niet terug te vallen in oude gewoonten, die je nu hopelijk herkent. Het betekent oefenen en nog eens oefenen. Hier krijg je geen opdrachten voor. Dat is niet nodig, omdat het leven zelf situaties creëert waarin je kunt oefenen. Je hoeft ze alleen maar te herkennen en te begrijpen dat het leven zelf je steeds uitdaagt het beste van jezelf te leven, in plaats iets of iemand anders de schuld te geven dat het leven lastig kan zijn. Als alles goed gaat, zie je nu de oude patronen in jezelf en kun je ze veranderen. Ik zal je vragen zelf je weg te vinden in de duinen. Welk pad neem je, hoe ziet de omgeving eruit, zijn er dieren die je tegenkomt? Het geeft je aanwijzingen of je nieuwe wegen durft in te slaan.

Als je tot hier bent gekomen is het mogelijk om op een ontspannen manier de teugels in handen te nemen en je zelf de koers uitzet van je levenspad. Je hebt je gewoontepatronen leren kennen. Je kunt er nu bewust mee omgaan, in plaats dat ze onbewust je leven beïnvloeden.
Hier zal ik je met muziek en zang in een soort van trance brengen. Je kunt de stilte ervaren, je dagelijkse bewustzijn overstijgen en een reis naar jezelf maken.

De laatste sessie.

We eindigen hier de coaching. Misschien gaan we wandelen, misschien zitten we in mijn werkkamer. Er is een conclusie. Hopelijk meer duidelijkheid. Meer zelfbewustzijn, meer liefde voor jezelf. Dat je beseft dat we van de aarde zijn en van het universum.
Na deze zeven stappen ben je nog niet klaar met wat je hebt ondernomen. Het hierboven beschreven proces duurt een groot deel van je leven. Deze stappen zijn daarom richtingen en dienen als inspiratie om die stappen in je leven te zetten die je steeds dichter brengen naar \’je ware aard en authenticiteit\’. Hoe je in verbinding kunt zijn met jezelf en anderen.

Lees ook – over mij – hoe ik als mens en sjamaan in het leven sta. 


English

The shaman and the heart

To grow is to change. That is a natural thing. You can\’t stop that. No matter how hard you try to stop it, growth will find a way out. The call from your soul and heart to take steps in your life will continue and eventually you will either give in to it or file it away in a deep drawer. But just as you can\’t ask trees to stop growing and rivers to flow back, you won\’t be able to control your need to grow and develop. But let\’s say upfront that growth almost always happens during or after a crisis. And this can be caused by anything. A crisis indicates that something in your life is not flowing as it should, freely and unrestrained.

There is a shamanic way to:

Putting you with both feet firmly on earth.
Beyond your doubt.
Beyond the confusion.
Beyond your fear and pain.
Pursue your goals.
Finding confidence in yourself.
Gaining clarity about yourself and your path.

My shamanism is the way of the heart. I use simple things to open your heart and out of your head. You need that head to drive a car, cross a street, arrange your finances, and so on.

Everyone comes to a crossroads in their life one day. And as I said, most likely because you\’ve entered a crisis. I help you get clear on what you really want. To do what you want, to be able to be yourself, to really connect with your loved one, your family and friends. Often it\’s about stepping out of a repeating pattern. I ask you questions about that, go to deeper causes, gently open up your defenses that have probably been there since childhood and bring you closer to your authentic self. That feeling and wanting to be, I want you to experience through shamanic wisdom that I\’ve been learning about and practicing since 1996 through study and Native American medicine men and women.

Information

If this appeals to you, please contact me for more information or an intake/acquaintance meeting via e-mail: info@joskester.com or phone: 06-54765566.
The fee for a session is €95. If you come four times you pay €85 per hour. I also offer sessions via Zoom, Messenger or Whatsapp (€85). By low income a discount is possible.

There is also a longer course. Seven sessions. Per session you also pay €85 p/h.

It is an intensive path where you will encounter shamanic wisdom and ceremonies. Many sessions will be outside in nature.

The first session starts with doubt, confusion and questions. What am I looking for? Who am I? What do I want? Where do I want to go?
This will be an introductory session where we identify what you want and what is in the way of getting there.

The second session is to accept your doubts and confusion and your questions without judging them or seeking solutions.
We will talk in nature about everything important to you right now with this step. What are your bottlenecks, what is stressing you out, what is difficult in your life? There is a stone. A stone oracle (or with objects from nature) that can already bring you to answers.

Your true nature is often hidden, not only under everyday things but part of it is also hidden in the past. If you can forget about everyday things and take a step back in time, you can get clarity about where you came from.
Do you know your family, your ancestors? They are essential to who you are. We will go to the dunes again to connect with your ancestors. In the West, we usually forget about them. But they have important information for you because you carry in your genes everything that they were not able to live and what you often repeat unconsciously. If you search on \’Epigenetics,\’ you will discover that this has also been scientifically proven.

I want to bring you to your true nature during this next session. It can be the start of what you really want in your life.
In the end we all want recognition and to be seen by the other. Whoever that is. But what are you showing the other of yourself? Can you be open? Can you listen to others? Do you dare to stand up for your interests? In short, do you dare to be who you are? Outside you do not look outside but inside. This is what you will do in the medicine wheel.

This is the fifth session. When you have experienced your authenticity, who you really are underneath all the (old) beliefs, when you understand how your mind works and how habit patterns have been created, you can recognize them and \”learn\” how to avoid them.
The most challenging part is not falling back into old habits, which hopefully you recognize now. It means practicing and practicing again. You will not be given any assignments for this. There is no need because life itself creates situations you can practice. You just need to recognize them and understand that life itself is constantly challenging you to live your best life instead of blaming something or someone else. If all goes well, you can now see the old patterns in yourself and change them. I will ask you to find your own way through the dunes. What path do you take, what does the environment look like, are there animals you encounter? It will give you clues as to whether you dare to take new paths.

If you have come this far, it is possible to take the reins in a relaxed way and you yourself set the course of your life path. You have come to know your habitual patterns. You can now consciously deal with them instead they unconsciously affect your life.
Here I will bring you into a trance with music and singing. You can experience silence, transcend your daily consciousness, and have a journey into yourself.

The last session.
We end the coaching here. Maybe we go for a walk, perhaps we sit in my study. There is a conclusion. Hopefully, more clarity. More self-awareness, more love for yourself. That you realize that we are of the earth and of the universe.

After these seven steps, you are not done with what you have undertaken. The process described above takes a large part of your life. Therefore, these steps are directions and serve as inspiration to take those steps in your life that will bring you ever closer to \”your true nature and authenticity. How you can be in connection with yourself and others.

Read also – about me.